• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
ARTUR TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2019-2020 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ANALİZİ

 

 

 

 

KONU:  ARTUR TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

2019-2020 DÖNEMİ  ÇALIŞMA  RAPORU  ANALİZİ

 

HAZIRLAYAN:     GÜNEY ÇAVUŞOĞLU

TARİH:  05 EYLÜL 2020

YAZAN:   ZÜHAL ORHUN

 

 

İÇİNDEKİLER

                                                                                                       SAYFA

1.           GİRİŞ                                   ............................................................        3

 

2.           İNCELEME BAŞLIKLARI                  .......................................                      3

2.1         GÜVENİLİRLİK VE BORÇ ÖDEYEBİLME YETENEĞİ …………...                              4

 

2.2         FİNANSMAN KONULARI ........................................                                     5

 

2.3         BAŞARI VE KÂRLILIK        .......................................                                  6

  

2.4         KAYNAKLAR VE KULLANIMLARI                 ...................                               7         

 

2.5         DENETİM                           ..................................................                    7

 

2.6         2020-2021 BÜTÇE                          ........................................               8

 

3.           SONUÇ                ............................................................                     9

 

 

 

 

 

 

ARTUR  ENDÜSTRİSİ  A.Ş.

2019-2020 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ANALİZİ

 

 

1.           GİRİŞ

ARTUR TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.’nin (Bundan sonra ARTUR diye anılacaktır) 2019-2020 DÖNEMİ mali sonuçları bu çalışma ile incelenerek Genel Kurula katılan ARTUR ortakları ve Yönetim Kurulu üyelerine sözlü olarak sunulmuştur.

Burada incelenen bu döneme ait Bilanço - Gelir Tablosu – Bütçe 2020-21 yılı Denetim Raporu ARTUR Yönetiminin alt hesapları (Mizan) vermemesi nedeni ile ana hesaplar itibariyle incelenmiştir.

Örneğin:  I B Ticari Alacaklar Hesabı altında yazılan 266.681,83TL ARTUR’da iş yapan işletme/işletmelere ait olup hangi işletmenin borcu olduğu alt hesaplar (mizan) olmadan bilinmemektedir. İnceleme konuşma şeklinde internette de olup şu başlıklar altında sunum yapılmıştır.

 

2.           İNCELEME BAŞLIKLARI

 

2.1           GÜVENİLİRLİK VE BORÇ ÖDEYEBİLME YETENEĞİ

 

2.2           FİNANSMAN

 

2.3           BAŞARI VE KÂRLILIK

 

2.4           KAYNAK VE KULLANIMLAR

 

2.5           DENETİM

 

2.6           2010-2021 BÜTÇE

 

 

 

 

 2.1   GÜVENİLİRLİK VE BORÇ ÖDEYEBİLME YETENEĞİ

Bu incelemenin amacı ARTUR’un piyasaya ve çalışanlara yeterli güveni verip vermediğini ve borç  ödeme yeteneğini aktarmaktır.

                                                                         2018-2019                                        2019-2020

2.1.1  Borç ödeyebilme yeteneği                   983.774   = %33                               1.368.230 = %45                                                                                        2.907.493                                         3.027.428

2. 1.2  Işletme Sermayesi                                  2018-2019                                         2019 -2020

                                                               983.774-2.907.493=                      1.368.230-3.027.428

               “             “                                      (1.923.719 Açık)                             (1.659.198 Açık)

               Ortak

               (1700 ortak başına açık)                   (1.131TL açık)                                     (976TL açık)

 

SONUÇ: 2018-2019 döneminde her 100TL’lik borcuna karşılık 33TL var iken 2019-2020 döneminde her 100TL’lik borcuna karşılık 45TL’si bulunmaktadır.

2018 – 2019 yılında borçlarını üç ayda ödeyebilirken  2019-2020’de bu süre iki ay 17 güne düşmüştür.

 Ancak  yetersizdir. Bu oran ideal 085 ile 100 arasında olmalıdır. Şirket ödeme sıkıntısı yaşamaktadır.

Ayrıca işletme sermayesi açığı küçülmekle beraber ARTUR’un borçlarını çevirebilmesi için yetersizdir.

Gelirlerin artırılması; KGHB (Konutlara Götürülen Hizmet Bedeli) ve Su bedeline toplam açık olan 1.659.158TL gelir artışı ile karşılanmalıdır.

KGHB yıllık 3000TL’sına,  su ise 450TL çıkarılması yolu ile çözüm en kolay ve en basit yöntemdir.

 

  

2.2  FİNANSMAN

       Bu bölümde amaç ARTUR’un incelenen dönemde kendini nasıl finanse ettiğini saptamaktır.

 

2.2 Finansman Konuları                                                                   2018-2019%                     2019-2020 %

 2.2.1 Kısa Vadeli Borçlar/net satışlar/Öz Sermaye                             4552%                                4409%

2.2.2 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar/Öz Sermaye                                   5038%                               5000%

2.2.3 Uzun Vadeli Borç/ Öz Sermaye                                                 1701%                                1703%

2.2.4 Kısa Vadeli Borç/Öz Sermaye                                                   3337%                                3296%

2.2.5 Kıdem Tazminatı/Net Satışlar                                                   1305%                                1724%

2.2.6 Öz Sermaye / Toplam Pasif                                                      6650%                                6666%

2.2.7 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)                             90.052TL                            190.624TL

 

ARTUR 2018-2019 Döneminde 4.389.660TL olan kısa ve uzun vadeli borcunun 4.592.112TL (202.452TL artış) artması ve ödenmeyen ve her yıl devreden “ertelenmiş taksit, vergi, ve diğer yükümlülükler ile kıdem tazminatı karşılıklar şirketi sıkıntıya sokmakta ve her yıl ödenen gecikme cezaları (KKEG) 2018-2019’da 90.052TL iken 2019-2020 yılında 190.624TL olmuştur. Bu cezalar vergi matrahına ilave edilerek %20 de vergi ödenmekte 2019-2020 döneminde ortak başına düşen ceza takriben 13500TLdir.

Ayrıca toplam pasif içindeki kısa ve uzun vadeli borç %50 civarında olup çok yüksektir.                  

              

2.3 BAŞARI VE KÂRLILIK

Bu başlık altında kaynakların kullanımı sonucu elde edilen rakamların başarılı olup olmadığı incelenmektedir.

 

BAŞARI VE KÂRLILIK KONULARI                                2018-2019                                        2019-2020

2.3.1      Vergiden Önce Kâr/Özkaynak                       219%                                                 513%

2.3.2      SMM/Net Satışlar                                         9096%                                              8389%

2.3.3      Faaliyet Giderleri/Net Satışlar                      452%                                                 434%

2.3.4      Finanasman Gideri/Net Satışlar                   193%                                                 078%

2.3.5      İşçilik Gideri/Net Satışlar                            4165%                                              3482%

2.3.6      Satış Geliri Artışı                                6.384.727 (480.000TL)                         6.865.213       %7.5

2.3.7      Kâr                                                                    129.150TL                                     471.667TL    %265

 

Burada en önemli gelişme (SMM) Satılan Mallar Maliyeti yani iş yapım maliyetinin %90.96’dan %83.89’a inmesi.

İkincisi Net Satışlar’da işçiliğin payının %41.65’ten %34.82’ye inmesi.

Üçüncüsü ve bu en önemlisi Şirketin 471.667TL civarında bir kâr elde etmesi ve öz kaynaklar’da eski yıllarda zararlarla oluşan erimeyi kısmen telafi etmesidir.

Ancak maliyetler yine yüksektir. Böyle bir işletme de maliyetlerin (SMM) %70’lere düşürülmesi gereklidir.

 

2.4         KAYNAKLAR VE KULLANIMLAR

Bu başlık altında 2019-2020 döneminde yaratmış olduğu kaynakları nasıl kullandığı incelenmiştir.

FON AKIŞ TABLOSU

               KAYNAKLAR                                                                                  KULLANIMLAR

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak          119.936                             Dönen Varlıklar 384.456

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak          82.516                             Duran Varlıklar  289.663

Özkaynak                                   471.667                                                                        

                                                 674.119TL                                     674.119TL

 

ARTUR 2019-2020 döneminde: aldığı banka kredisi, mal ve hizmet aldığı kişi ve kuruluşlarla,  alınan avanslar ve elde edilen kârı; konutlara götürülen belediye hizmet (KGBH) bedellerini ve kiralarını ödemeyen ticari işletmeleri finanse etmek için kullanılmış.

Ayrıca duvar, bina, makine, tesisat yapımına harcanmıştır.

Bunu doğru bir kaynak kullanım yöntemi olup olmadığını takdirinize bırakıyorum.

 

2.5         DENETİM

Denetim Şirketin mali hareketleri bütçe dahil konulan hedeflere paralel ortaklar adına denetlemesidir.

Denetçinin parasını ortaklar öder; Amaç kuruluşun sağlıklı yönetilip yönetilmediğini ve Şirket varlıklarının yerinde durup durmadığının ortaklar adına kontrolünün yapılmasıdır.

Bizim denetim cümlemiz “ARTUR TURİZM END. A.Ş. sayfa 3 madde 6’da şöyle yazıyor:

6) Yeminli Mali Müşavir Avni Abacıgil tarafından hesaplarımızı denetlenmiş ve olumsuz bir görüş bulunamamaktadır. İlgili rapor daha sonra verilecektir.

Hangi birini yazalım cümle düşüklüğü mü, rapor’un olmamasını mı, en acemi bir denetçi ARTUR’da asgari 8-10 tane yol gösterici hata bulabilir. Bu cümle ortaklara varlıklarının iyi ve akılcı kullanılıp kullanılmadığı konusunda güvence vermemektedir.

 

2.6         2020-2021 BÜTÇE

Bütçe kelimesi 1600 yıllarında; para kaynaklarının etkin kullanılması amacı ile kullanılan bir sistemi ifade etmektedir. Bütçe uygulaması ilk İtalya’da yapılmıştır. Bütçeler işletmelerin büyüklüğüne göre: İŞLETME – NAKİT – İNSAN KAYNAKLARI – STOK – YATIRIM gibi  çeşitli başlıklar altında ve işletmenin gereksinimine cevap verecek yapı ve ciddiyette olur. ARTUR’da; “2020-2021 Dönemi Tahmini Bütçe” adı altında bir bütçe bunun içinde ne ararsan var; yatırım, işletme, nakit içiçe ancak kâr/zarar yok.

AYRICA BU BÜTÇEDE: GELİRLER

1)           2020-2021 Dönemi Konutlara Götürülen Hizmet Geliri (KGHG) %368 artırılmıştır.

Amaç; İşletme sermayesi açığı olan 1.659.198TLyi kapamak için gerekli artışı yapmaktır.

2)           2020-2021 dönemi bütçesinde su satış gelirleri %50 artırılmış su metre küp bedeli 300TL’den 450TL’ye çıkarılarak ekstra 226.676TL’lık bir kaynak yaratılacaktır.

3)           2019-2020 döneminde ortakların ödemediği 931.939TL tahsil edilmek üzere bütçeye konulmuştur.

4)           2019-2020 yılında ticari işletmelerden alınamayan 226.681, 83TL tahsil edilmek için bu bütçeye konulmamıştır.

5)           Zeytin ve çam fıstık gelirlerinde, resmi %12-13 enflasyon beklentisi olduğu hâlde 150.000TL’de bırakılmıştır.

6)           Kira gelirlerinin 2.200.000TL olması planlanmaktadır.

 

BÜTÇEDE GİDERLER:

1)           Kadrolu personel giderleri 3.100.000TL’de bırakılmış, herhangi bir değişim yapılmamıştır.

2)           Emlak vergilerinin 753.000,00TL bölümünün ödenmesi planlanmaktadır.

3)           Ertelenmiş vergilerden 824.000,00TL’sının ödenmesi planlanmaktadır. Böylece Şirket Bilançosunda bulunan 1.324.494TL’lık ödenecek uzun yıllardır cezalı taşınan bu borcu temizlemeyi hedef almıştır.

4)           Yatırım olarak 878,500TL duvar yapımı devam edecektir.

5)           Satıcılar (Firmalara) 872.943,00TL iş yaptırılıp bedel ödenecektir.

 

BÜTÇEDE KÂR ve ZARAR

ARTUR Yönetimi kendini herhangi bağlayıcı kâr hedefi koymamıştır.

Şirketlerin ana hedefleri kâr ederek bunu yatırıma da dönüştürüp şirketin devamlılığını ve ayakta durmasını sağlayarak ortaklarını mutlu etmek olmalıdır.

3.           SONUÇ

 

3.1         ARTUR Yönetimi;  işletme sermayesi açığı olup, kuruluşu mali olarak yürütmekte zorlanmaktadır.

 

3.2         İşletme sermayesi açığı için ortaklardan toplam 1.659.198TL yani ortak başına (1700 ortak varsayımı ile 976TL 2020-2021 yılında alınacaktır.

 

3.3         Borç/Öz sermaye oranı %50’lerde seyretmektedir.

 

3.4         Toplam kısa vadeli borçlar her 100 gelir TL’sının 44.00TL’sını götürmektedir.

 

3.5         Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler cezalı vergi ödemeleri nedeni ile artmakta ortak başına 135TL ceza düşmektedir.

 

3.6         SMM (Hizmet Üretim Maliyeti) %9096’dan %8389’a düşmüştür. Oldukça yüksek olup %70’lere indirilmelidir.

 

3.7         Bu yıl 471.677TL kâr edilmesi olumludur.

 

3.8         ARTUR kaynaklarını kiraları ödemeyen ticari kuruluşlarla ortakları ve duvar yapımını finanse etmek için kullanmıştır.

 

3.9         Ortakların haklarını koruyan bir denetim yoktur, denetim raporu bile genel kurula sunulamamıştır.

 

3.10       Tahmini bütçe diye  bir başlık olmaz. Elde edilmesi hedeflenen bütçenin

       kendisi  belirli varsayımlara göre ana ve alt hedeflerden oluşur.

 

3.11       Konutlara Götürülen Hizmetlere  (KGHB) yapılan %38 zam ile 1.187.740TL,

su’ya yapılan %50 zam ile 226.676TL olmak üzere ortaklardan toplam 1.414.416TL toplanacaktır.

 

3.12       Bütçe’ye konulan ertelenmiş vergilerle emlak vergileri ödeme toplamı 

      1.577.000TL, nakit planı olmayan ARTUR’un bunu ödemesi olası

       görünmemektedir.

 

YÖNETİM DANIŞMANI VE EĞİTİM UZMANI         

GÜNEY ÇAVUŞOĞLU

URWICK ORR (UK) – HBS (USA)

 
 
 
 
 
 
 
 
  
1226 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın