• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
52. dönem Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi talebimiz şirkete iletildi.


Sayın Ortaklar, Sevgili Arkadaşlarım,

Hepinizin malumu olduğu üzere Anonim Şirketimizin bu sene seçimli Olağan Genel Kurulu takvimidir. Şirketimizin özel durumu nedeniyle hesap kesim tarihimiz mayıs ayı sonu olarak tescil edilmiştir. Bu sebeple kanunun öngördüğü gibi hesap kesim tarihini takip eden üç ay içerisinde genel kurulumuzu yapmak durumundayız. Bu seneye kadar da ortaklarımızın Ar-Tur’da en çok bulundukları Temmuz ve ağustos ayı ortalarında değil de herkesin memleketlerine dönüş tarihi beklenip ağustos ayının son tatil gününe denk getirilmek suretiyle genel kurullar gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede genel kurullara ortakların bizzat katılımı bir şekilde engellenmeye çalışılmış, şirket yönetimince toplanmış yetki belgeleriyle al gülüm ver gülüm genel kurullar yapılmıştır. Böylece ortakların sorgulama, seçme ve seçilme hakları gibi genel kurulda kullanabilecekleri hakları önemli ölçüde kısıtlanmış olmaktadır. Genel Kurullarda yapılan muhalif konuşmalar, yapılan teklifler, itirazlar vs. birkaç kişinin uhdesinde bulunan yetki belgeleri sebebiyle hiçbir şey ifade etmemektedir. Konuşmalar oynanan bir tiyatro oyununun sahnede asılı kalan replikleri, konuşmacılar da birer figüranı olarak unutulup gitmektedir. Bu sene tüm dünyada yaşanan Covit-19 virüs tehdidi nedeniyle pandemi ilan edilmiştir. Bu virüs nedeniyle mağdur olması muhtemel kişilerin 65 yaş üzeri yaşlıların olduğu tüm otoritelerce ve sağlık kurumlarınca kabul görmüş bir gerçektir. Ülkemizde de bu virüs nedeniyle dünya milletleri ile eş kararlar ve tedbirler alınmış ve uygulamaya   konulmuştur. Bu tedbirler mahiyetinde limited ve anonim şirketlerin genel kurullarını yönetim organları tarafından alınacak bir kararla erteleyebilecekleri konusunda da imkân tanımıştır. Şirketimizin de yaşanan pandemi nedeniyle ortaklarımızın sağlığını da düşünerek bu seneki genel kurulumuzu ertelemesinin doğru olacağı kanısındayım. Görüşme imkânı bulduğum birçok ortağımızda benimle aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Bu sebeple aşağıda içeriğini yayınladığım dilekçeyi beş ortak olarak imzalayarak 02.07.2020 tarihinde şirketimize teslim ettik. Dilekçe içeriğinde konuyla ilgili detaylı açıklamalar bulunmaktadır.

Çok ortaklı ve ortaklarının büyük çoğunluğu 65 yaş üstü olan şirketimizde genel kurulun yapılması maalesef toplum sağlığı açısından çok ciddi bir sorun teşkil ettiği gibi eşit ve adil işlem ilkesi açısından da sorunlara gebedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun ortaklarının kanundan doğan paydaşlık haklarını özgürce ve sağlıklı olarak kullanabilmelerine imkân tanımak ve sağlıklarını korumak için her türlü imkânı kullanacağını umuyorum. Hiçbir ortağımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin ülkemizdeki resmi enfekte insan sayısı şu an için 205 bini aşmış iken, böylesine özellikli bir salgın ortamında sanki hiçbir şey yokmuşçasına genel kurul toplantısı yapılmasını savunacağını düşünemiyorum.  Yaşlı insanları toplantı salonlarında genel kurul için bir araya getirmek hastalığa yaldızlı davetiye çıkarmaktan başka bir şey olmayacaktır. Salgından korunmak için yazlığına dahi gelemeyen, gelse bile korunmak için mümkün olduğunca evinden dahi dışarı çıkamayan 65 yaş üstü insanların bulunduğu bu ortamda genel kurula katılmalarını beklemek doğru olmayacaktır. İnsanları temsilci bulmak veya mecburi vekil tayin etme zorunluluğunda bırakmak da adil ve kanuni bir eylem olmayacaktır. Sonuçta temsilciler de potansiyel virüs taşıyıcısı veya virüs kapma olasılığı olan insanlar olacaktır. İnsanlara sürekli olarak mümkün olduğunca evden çıkmamaları, tedbiri elden bırakmamaları önerilirken, saatlerce sürebilecek ve bazı durumlarda çok ciddi tartışmaların yaşanabileceği kalabalık bir ortamda yapılacak toplantıda veya sonrasında meydana gelebilecek vahim olayların vebalini kim taşıyacaktır?

Özetle; genel kurul toplantısına katılmak, pay sahipleri açısından müktesep hak olmanın ötesinde, “vazgeçilmez” niteliktedir. Bugünkü ortamda pay sahiplerinden bu genel kurul toplantısına katılmalarını beklenmek de anlamsız olacaktır.  Bu şartlarda ısrarla genel kurulun gerçekleştirilmesi durumunda pay sahiplerinin katılım konusunda sorun yaşadığından ve vazgeçilmez haklarının kullanımının sınırlandığından veya ortadan kaldırılmış olduğundan bahisle genel kurullarda alınan kararlara hukuka aykırılık nedeniyle dava açılmasının da mümkün olacağını hesaba katmak gerekir.

Bir ortağımız yaşanan bu mücbir sebep nedeniyle genel kurulun ertelenmesi talebini “muhalefetin bir programı ve hazırlığı olmamasına” bağlamaya çalışarak bir facebook sayfasında yorumda bulunmuş. Ancak anlaşılan o ki bu ortağımız 2011 yılından bu yana yazdıklarımızı, yaptığımız toplantılarda anlattıklarımızı hiç okumamış, hiç duymamış. Anlaşılan merak da etmemiş.  Bu ortağımıza ve böyle düşünen diğer ortaklarımıza www.ar-tur.com adresli web sitemize bir göz atmasını rica ederim. Programımızı burada bulabilirler. Bizden program bekleyen bu ortaklarımıza da ben soruyorum; yönetimdekilerin sundukları bir program var mı? İşin başındalar ama hazırlayıp biz ortaklara sunulmuş bir programları yok. 2011’den bu yana da hiç olmadı. Hep günü kurtaran ben yaptım oldu zihniyetiyle şirketi yönetmeye çalıştılar ve geldiğimiz durum ortada.  Bazı ortaklarımız veya yakınları daha yeni yeni Ar-Tur’umuzun geleceği ile ilgilenmeye başladıklarından birçok konuya hakim değiller. İşin garibi suyun başındakilere nezaketle tavsiyelerde bulunup, beğenilerini bildirirlerken Ar-Tur’da yapılan yanlışları gözler önüne sermeye çalışan bizleri direkt suçlamaya çalışıyorlar. Halbuki biz Ar-Tur ortağının haklarını korumaya, Ar-Tur’u nasıl daha güzel bir duruma getiririz çabasıyla hiçbir beklentimiz ve çıkarımız olmadan elini taşın altına sokan Ar-Tur sevdalılarıyız. Biz Ar-Tur’a ve Ar-Tur’lulara muhalif değiliz, düşman değiliz. Sadece yapılan yanlışlara dur diyecek cesareti gösterenleriz. Genç arkadaşlar her ne kadar bizi eleştirerek başlamış olsalar da bir şekilde Ar-Tur meseleleri ile ilgilenmeye başlamaları güzel… Bu arkadaşların bazılarının şimdiye kadar hiçbir genel kurula katılmamış olması da bir başka ilginçlik. Ar-Tur’lu ortakların büyük çoğunluğunun bizzat genel kurullara katılıp haklarını savunduklarını gördüğüm gün Ar-Tur geleceğiyle ilgili kaygılarımda son bulacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle şirket yönetim kurulun hitaben yazılıp teslim edilmiş olan dilekçe metnini aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Saygılarımla.

Osman Ferhan CAN

Ar-Tur Değişim Grubu Üyesi
ŞİRKETİMİZE İLETİLEN DİLEKÇEMİZ :(TARİH:02.07.2020, NO: 384, KISIM: 07)  


AR-TUR TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Bildiğiniz üzere tüm dünya ülkeleri Korona/Covit-19 virüs salgını nedeniyle büyük tehlike altındadır. Yeni ortaya çıkan bu virüsün insandan insana çok kolay bir şekilde yayılıyor olması, bulaşıcılığı nedeniyle insanlarda tehlikeli ve ölümcül hastalığa yol açması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covit-19 virüs salgınını pandemi olarak ilan etmiştir. Alınan tedbirlerle tüm dünyada yayılma hızı bir miktar düşmüş olsa da tehlikenin devam ettiği görülmektedir. İkinci bir dalga ile Korona virüsünün yurdumuzda ve daha birçok ülkede yeniden daha geniş bir şekilde yayılma riski olduğu uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Nitekim ülkemizde mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte vaka sayılarında artışların olduğu da gözlenmeye başlanmıştır. 

Pandemi nedeniyle ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları kapsamında okulların tatil edilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, bazı liglerin tamamen sonlandırılması, siyasi partilerin kongre ve kurultaylarının ertelenmesi, yaş sınırlamasıyla dışarı çıkma ve seyahat izinlerinin kısıtlanması, şirketlerin genel kurul toplantılarının ertelenmesi gibi çeşitli tedbirler uygulanmaya konulmuştur.

2000 ortaklı bir şirketin genel kurul toplantılarına fiziki olarak katılan ortak sayısının çok olması ve toplantının saatlerce sürmesi nedenleriyle yaşamakta olduğumuz pandemi ortamında toplantı yapmak büyük risk arz etmektedir. Ar-Tur A.Ş.ortaklarının kahir ekseriyeti 65 yaş üzerindedirler. Bu yaz pandemi nedeniyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ikamet eden birçok ortağımız Ar-Tur’da bulunan evlerine gelemeyeceklerdir. Ar-Tur’a gelmiş olanların da evlerinden ve yakın çevresinden daha fazla uzağa gitmeleri, toplu halde sohbetlerde ve fikir alışverişinde bulunmaları hem sağlıklarını riske etmemek hem de yasaklar nedeniyle mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla bu şartlarda Ar-Tur ortaklarının genel kurula katılma haklarını kullanabilmeleri imkânsız gözükmektedir. Bu sene seçimli genel kurul olması nedeniyle yönetime talip olacakların da ortakları bilgilendirme, yapmak istediklerini anlatma fırsatları da olamayacaktır. Genel kurula katılma hakkı, pay sahibinin şirket üzerinde etkili olmasına imkân veren ve paylarından doğan haklarını kullanmasını sağlayan en önemli haklardan biridir. Bu hak; aynı zamanda pay sahiplerine görüşmelere katılma, genel kurulda konuşma, soru sorma, teklifte bulunma, görüş açıklama, alınan kararlara muhalefet etme, oy kullanma, seçme-seçilme, genel kurul kararları aleyhine iptal davası açma gibi haklar sağlar. Dolayısıyla, pay sahibinin genel kurula katılma hakkı vazgeçilmez ve bertaraf edilmez niteliktedir. Bir pay sahibi genel kurul toplantısında oy kullanma hakkından yoksun olsa bile, genel kurul toplantılarına katılabilir. 

Bu sebeplerle Yönetim Kurulu’nun böyle bir ortamda toplanan yetki belgeleri ile veya ekseriyet temin edilemediğinden az sayıda ortağın katılımıyla yapılacak bir ikinci toplantıyla oldu bitti bir genel kurul toplantısı gerçekleştirmesi doğru ve hakkaniyetli olmayacaktır. Ar-Tur ortaklarının çoğunluğunun bu şekilde gerçekleştirilecek bir genel kurul toplantısına ve alınacak kararlara saygı duyması beklenemez. Çok ortaklı anonim şirketlerde pay sahiplerinin genel kurula katılımının en üst düzeyde sağlanarak temsil edilebilmesinin asıl amaç olduğu unutulmamalıdır.

 

Salgının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 20 Mart 2020 tarihli duyuru ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkânı tanınmıştır.

 

Şirketimizin ilgili mercilere müracaatı halinde; tarihi henüz belirlenmemiş ancak alışılageldiği gibi Ağustos 2020 ayı içinde yapılması olası olağan genel kurul toplantısının, içinde bulunduğumuz durum göz önüne alınarak ilgili makamlarca daha esnek değerlendirilebileceğini ve güvenlik nedeniyle ertelenebileceği kanaatindeyiz. Esasen kişilerin bir araya gelmesinin engellendiği ve tedbirlerin bizzat devlet tarafından alındığı bir ortamda pay sahiplerini fiziken bir araya toplamaya çalışılmasının da doğru olmayacağı inancındayız. Şirketimizin borsada işlem gören şirketlerden olmaması, dışa açık önemli bir ticari faaliyetinin bulunmaması sebebiyle de olağan genel kurulun ertelenmesinin sonradan alınan genel kurul kararlarının sıhhatine de olumsuz etkisi olmayacaktır.

Şirket yönetim kurulunun; yaşanan olağanüstü durum dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz açıklamaları da dikkate alarak, gerekirse tüm ortaklara gönderilecek bir genelge vasıtasıyla olurlarını da almak suretiyle seçimli 52. Olağan Genel Kurulumuzun önümüzdeki sene uygun bir tarihe ertelenmesi için ilgili mercilere gerekli müracaatların yapılması hususunu, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C Cumhurbaşkanlığı nezdinde dileğimizi bildirme hakkımız saklı olmak üzere, Ar-Tur’luların güvenliği ve şirketimizin saygınlığı adına arz ve talep ederiz. 30.06.2020

Osman Ferhan CAN       Selim ERKAN          A. Tevfik BİLGE        N. Güler PEKER         Asım BATURALP

  1085 no’lu ortak             334 no’lu ortak           29 no’lu ortak          877 no’lu ortak           1184 no’lu ortak   

 

     

  
701 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın