• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
AR-TUR A.Ş. 52.OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ ERTELENMESİ İSTEĞİ

Değerli Ar-Tur Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 
Bildiğiniz üzere tüm dünya ülkeleri Korona/Covit-19 virüs salgını nedeniyle büyük tehlike altındadır. Yeni ortaya çıkan bu virüsün insandan insana çok kolay bir şekilde yayılıyor olması, bulaşıcılığı nedeniyle insanlarda tehlikeli ve ölümcül hastalığa yol açması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covit-19 virüs salgınını pandemi olarak ilan etmiştir. Alınan tedbirlerle tüm dünyada yayılma hızı bir miktar düşmüş olsa da tehlikenin devam ettiği görülmektedir. İkinci bir dalga ile Korona virüsünün yurdumuzda ve daha birçok ülkede yeniden daha geniş bir şekilde yayılma riski olduğu uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Nitekim ülkemizde mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte vaka sayılarında artışların olduğu da gözlenmeye başlanmıştır.
Pandemi nedeniyle ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları kapsamında okulların tatil edilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, bazı liglerin tamamen sonlandırılması, siyasi partilerin kongre ve kurultaylarının ertelenmesi, yaş sınırlamasıyla dışarı çıkma ve seyahat izinlerinin kısıtlanması, şirketlerin genel kurul toplantılarının ertelenmesi gibi çeşitli tedbirler uygulanmaya konulmuştur.
2000 ortaklı bir şirketin genel kurul toplantılarına fiziki olarak katılan ortak sayısının çok olması ve toplantının saatlerce sürmesi nedenleriyle yaşamakta olduğumuz pandemi ortamında toplantı yapmak büyük risk arz etmektedir. Ar-Tur A.Ş. ortaklarının kahir ekseriyeti 65 yaş üzerindedirler. Bu yaz pandemi nedeniyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ikamet eden birçok ortağımız Ar-Tur’da bulunan evlerine gelemeyeceklerdir. Ar-Tur’a gelmiş olanların da evlerinden ve yakın çevresinden daha fazla uzağa gitmeleri, toplu halde sohbetlerde ve fikir alışverişinde bulunmaları hem sağlıklarını riske etmemek hem de yasaklar nedeniyle mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla bu şartlarda Ar-Tur ortaklarının genel kurula katılma haklarını kullanabilmeleri imkânsız gözükmektedir. Bu sene seçimli genel kurul olması nedeniyle yönetime talip olacakların da ortakları bilgilendirme, yapmak istediklerini anlatma fırsatları da olamayacaktır. Genel kurula katılma hakkı, pay sahibinin şirket üzerinde etkili olmasına imkân veren ve paylarından doğan haklarını kullanmasını sağlayan en önemli haklardan biridir. Bu hak; aynı zamanda pay sahiplerine görüşmelere katılma, genel kurulda konuşma, soru sorma, teklifte bulunma, görüş açıklama, alınan kararlara muhalefet etme, oy kullanma, seçme-seçilme, genel kurul kararları aleyhine iptal davası açma gibi haklar sağlar. Dolayısıyla, pay sahibinin genel kurula katılma hakkı vazgeçilmez ve bertaraf edilmez niteliktedir. Bir pay sahibi genel kurul toplantısında oy kullanma hakkından yoksun olsa bile, genel kurul toplantılarına katılabilir.
Bu sebeplerle Yönetim Kurulu’nun böyle bir ortamda toplanan yetki belgeleri ile veya ekseriyet temin edilemediğinden az sayıda ortağın katılımıyla yapılacak bir ikinci toplantıyla oldu bitti bir genel kurul toplantısı gerçekleştirmesi doğru ve hakkaniyetli olmayacaktır. Ar-Tur ortaklarının  çoğunluğunun bu şekilde gerçekleştirilecek bir genel kurul toplantısına ve alınacak kararlara saygı duymayacağını da göz ardı etmemek gerekir. Çok ortaklı anonim şirketlerde pay sahiplerinin genel kurula katılımının en üst düzeyde sağlanarak temsil edilebilmesinin asıl amaç olduğu unutulmamalıdır.
Salgının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 20 Mart 2020 tarihli duyuru ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkânı tanınmıştır.
Genel kurul tarihi önceden belirlenmiş ve buna yönelik toplantı çağrısı yapılmış olsa bile, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıya katılamadığı ve yeterli çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda genel kurul toplantısının teknik olarak ertelenmesi TTK uyarınca zaten mümkündür.
Duyuru, bu genel kurulların şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile önden iptal edilebileceği ve böylece nisabın oluşmadığını tespit etmek için belirlenen genel kurul tarihini beklemeye gerek olmadığını belirtmiştir. (Toplantı çağrısının iptali duyurusu metni aşağıdadır.)
Şirketimizin ilgili mercilere müracaatı halinde; tarihi henüz belirlenmemiş ancak alışılageldiği gibi Ağustos ayı içinde yapılması olası olağan genel kurul toplantısının, içinde bulunduğumuz durum göz önüne alınarak ilgili makamlarca daha esnek değerlendirilebileceğini ve güvenlik nedeniyle ertelenebileceği kanaatindeyiz. Esasen kişilerin bir araya gelmesinin engellendiği ve tedbirlerin bizzat devlet tarafından alındığı bir ortamda pay sahiplerini fiziken bir araya toplamaya çalışılmasının da doğru olmayacağı inancındayız.    Şirketimizin borsada işlem gören şirketlerden olmaması, dışa açık önemli bir ticari faaliyetinin bulunmaması sebebiyle de olağan genel kurulun ertelenmesinin sonradan alınan genel kurul kararlarının sıhhatine de olumsuz etkisi olmayacaktır.
Şirket yönetim kurulunun yaşanan olağanüstü durum dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz açıklamaları da dikkate alarak seçimli 52. Olağan Genel Kurulumuzun önümüzdeki sene uygun bir tarihe ertelenmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmasını Ar-Tur’luların güvenliği ve şirketimizin saygınlığı adına talep ediyoruz. Yönetim Kurulumuzun bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor, tüm Ar-Tur’lulara saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Ar-Tur Değişim Grubu
  

 

Ek:

Genel Kurul Toplantı Çağrılarının İptaline İlişkin Duyuru

Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, örneğine linkten ulaşılabilecek olan “Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu” ilanı Müdürlüğümüze iletilmesi halinde Gazetede yayımlanabilecektir.

Ayrıca, bahse konu tavsiyeler çerçevesinde Müdürlüğümüz vezne hizmetlerine yönelik olarak alınan tedbirlere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü

 

 

 

 

  
179 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın