• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
27 AĞUSTOS 2017 TARİHLİ AR-TUR A.Ş. 49. OLAĞAN GENEL KURUL’UNDA ORTAĞIMIZ GÜNEY ÇAVUŞOĞLU’NUN YARIM KALAN FİNANSAL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

 

27 AĞUSTOS 2017 TARİHLİ AR-TUR A.Ş. 49. OLAĞAN GENEL KURUL’UNDA ORTAĞIMIZ GÜNEY ÇAVUŞOĞLU’NUN YARIM KALAN FİNANSAL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI1. GİRİŞ

Bu özet, 27 Ağustos 2017 tarihinde yapılan 49. Olağan Genel Kurulda AR-TUR A.Ş.’nin verilere dayanan finansal durumunun açıklanmasının yarıda bırakılması nedeniyle, değerli kader ortaklarımızı bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.2. FİNANSAL ANALİZ SONUÇLARI
 
Finansal Analiz sonuçları dört başlık altında sunulmuştur.

2.1 Güvenirlilik ve Borç Ödeyebilme Yeteneği

Ar-Tur A.Ş.’nin kısa vadeli (1 yıllık) borçlarının 100TL’sini ödeyebilmek için 35TL’si vardır.

Bu da bugün Ar-Tur A.Ş.’ne güvenerek para almadan iş yapan bir girişimci veya şirketin parasını en erken üç ayda alabileceğini göstermektedir. Normal borç ödeyebilmesi için 100TL karşılığı borcu için 100TL veya en az 85TL kaynağı olması gereklidir. Bugünkü oran güvenilirlikten uzaktır. Mali veriler borç ödeyebilme yeteneğinin yeterli olmadığını göstermektedir.

2.2 Kârlılık

Ar-Tur A.Ş. geçen 2016’da 167.373,25TL kâr etmiş bu kâr oranı yüz lirada bir lira doksan kuruş (1.90TL) olup çok düşüktür. Normalde 100TL’sinde en az 6TL kâr etmelidir. 2017’de ise 94.415TL zarar etmiştir. 2011 yılından bugüne (2017) edilen zarar dahil 626.529TL’dir.

Bu zararlar sermayemizi eritmektedir. Ar-Tur A.Ş.’inde her 100TL gelirin 2016 yılında her 18.00TL’si şirkete kalırken 2017’de her yüz 100TL’sinden 9.00TL’si Ar-Tur’a kalmakta, bu yüksek maliyetli bir çalışma olup zarara neden olmaktadır.

Burada Ar-Tur’a kalan miktar en az 100lira da 30-35TL’si olmalıdır.


2.3 Finansman

Ar-Tur A.Ş. her 100TL satış gelirinin 55TL’sini kısa vadeli borçları ödemeye harcamaktadır. Ar-Tur A.Ş. 2016 yılında öz sermayesine oranla yüzde 30 borçlanırken bu borçlanma 2017’de yüzde 46’ya çıkmıştır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376. Maddesine göre borçlanma tehlikeli orana (%67) doğru gitmektedir.

Ar-Tur A.Ş.’de aşırı borçla yönetme eğilimi devam etmektedir. Şirket sermayesinin (yedekler dahil) zararlar nedeni ile %31.60’ını, öz sermayesi 2014’de 9.039.367TL iken zararlar nedeni ile 421.727TL’sini kaybederek 8.617.640TL’sına düşmüştür. Tüm bu oluşan borçları Ar-Tur ortakları aidat, su, yiyecek içecek zamları olarak ödeyecektir.


2.4 Diğer Önemli Konular

2.4.1    2017’de Ar-Tur yönetimi 930.776TL kısa vadeli, 400.148TL uzun vadeli olmak üzere 1.330.925TL borç almış ve bu borçlarla yeni işyerlerini (dükkânlar) yapmış ve otomobil satın almıştır.

2.4.2   Alınan taşıt aracının vergilendirilmesi (VUK 270) Vergi Usul Kanunu Madde  270’e  tabi olup, “10YB111 vergiden düşüldü” 03/08/2017 tarihli yazı tamamı ile yanlıştır. 100.000TL’lik bir aracın vergiyi etkilemesi 4-5.000TL civarındadır.

Ayrıca Ar-Tur A.Ş. zarar etmesi nedeni ile vergi düşülecek kâr yoktur.

2.4.3   Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG)

2016 yılında 24.622TL, 2017 yılında 55.820TL olmak üzere yapılan muhasebe hataları nedeniyle toplam 80.442TL ceza ödenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Madde 41’e göre ; « KKEG işletmeyi yönetenler şirketle ilişkili olmayan masrafları işletmenin kasasından ödemeleri ve yöneticilerin şahsi kusurlarından dolayı ödenen tazminatlar, cezalar ve gecikme zamlarıdır.

Ar-Tur A.Ş. yöneticilerinin yaptıkları hataların bedeli olan bu 80.422TL’yi Ar-Tur A.Ş. yöneticileri Ar-Tur’a ödemek zorundadırlar.

2.4.4    Ar-Tur A.Ş.’nin 4.592.464TL geliri olduğu hâlde bu para yetişmemiş 1.330.925TL daha

borçlanmış yani 2017’de toplam 5.923.389TL harcamış ve 94.415TL’sı da zarar etmiştir. Bütçesinden tamamiyle sapmıştır. (Bütçe 3.754.200TL sapma yapmıştır.

(2.169.189TL, bu plansız,aşırı bütçe dışı ve ortaklara bilgi verilmeden yapılan bir harcamadır)

2.4.5    Ar-Tur A.Ş.’nde denetim hizmeti yeterli şekilde yapılmamaktadır. Denetçi bu kadar basit hataları dahi görmemiştir.

2.4.6    Ar-Tur’da yatırım planı, bütçesi, nakit planı gibi en asgari koşullarda bir işletmedeolması gereken bütçeler yoktur. Yönetim sıkıştıkça Ar-Tur ortaklarını borçlandırarak harcama yapmaktadır.


3. 2017-2018 DÖNEMİNDE OLACAKLAR


3.1   Bu döneme ait bütçe 4.849.600,00TL planlanmıştır.

Bu bütçede yalnız gelir gider gözükmekte borç ödemeleri (1.330.925TL) nin nasıl ödeneceği       bütçede yoktur.

Yeni bütçedeki artış bu 2017 gelir tablosuna göre 257.136,00TLdır. Borç (1.330.925tl) artı  2017-2018 bütçe artışı (257.136TL). Toplam ilave ek kaynak 1.588.060TL’dır bu da 2000 ortağa bölündüğünde her ortağın 794-900TL arası ödeme yükü demektir.

Aidatların (550-600TL, su metre3 fiyatının da 4-5TL olması gerekecektir.

Masrafları karşılamak için yönetim işçi tasarrufuna da gidecektir.

3.2   Aidat ve su paralarında yeteri kadar artırım yapılmaz ise Ar-Tur A.Ş. yeniden borçlandırılacak bu da mali yapıyı daha tehlikeli hâle getirecektir.


4. 2017 YILI AR-TUR A.Ş. MALİ DEĞERLENDİRME ÖZETİ


4.1 Ar-Tur borçlarını ödeme açısından sıkıntıdadır.

4.2 Ar-Tur gittikçe artan bir borç yükü ile yönetilmektedir. Örneğin 2016 yılında kısa ve uzun vadeli borçlar 2.636.440TL iken 2017 yılında yüzde 50 oranında artarak 3.967.364TL’sına çıkmıştır. Aidatın 550-600TL, su metreküp fiyatının 4-5TL’sına çıkması yiyecek içeceklere zamla ve çalışanlara kadro azaltımı şeklinde dönecektir.

4.3 Ar-Tur A.Ş. normal tatil köylerindeki yüzde 6-10 arası olan kârlılık oranı yerine 94.415TL zarar etmiştir. Bunu da ortaklar ve çalışanlar madde 4.2’de yazıldığı şekilde ödeyeceklerdir.

4.4 Ar-Tur A.Ş. yönetimi Gelir Vergisi Kanunu Madde 41’e göre: “Şirkete ait olmayan fişleri işleyerek, vergi ceza ve tazminatlarında yaptıkları hatalar nedeniyle 2016 ve 2017 yılında (24.622TL + 55.820TL) olmak üzere muhasebe hataları nedeni ile 80.442TL ceza ödemiş ve şirkete zarar vermiştir.Bu zararı yönetimin ödemesi gereklidir.

4.5 Ar-Tur A.Ş. sermayesi yedekler dahil yüzde 31.6 erimiştir. 2011’den bu 2017 yılına kadar toplam 626,529TL zarar edilmiştir.

4.6 Ar-Tur A.Ş.’nin gelir-gider bütçesi dışında: yatırım, nakit bütçesi gibi en basit bütçeleri yoktur ve yapılan denetimler yetersizdir.
Denetçi iki yıldır yasal olmayan, işlemler için ödenen 80.442TL’sını görmemiştir.
Ortaklarımız çoğu mali konuda denetçi olmadıkları hâlde 2017 yılında 7000 zeytin ağacı ve bir o kadar çam ağacından elde edilen 60.990TL geliri ve bunun için yapılan 51.472TL masrafı ve buradan elde edilen 9.518,00TL kârı komik bulmuşlardır.
Ortaklar buna ek olarak en az 5-6 tane yetersiz denetim sonucu getirmişlerdir.

4.7 Alınan araç (10YB111) bedeli Vergi Usul Kanunu 270’e göre kesinlikle vergiden düşülmemiştir, ayrıca 95.415TL zarar olması nedeni ile aracın 4-5000TL olan vergiden indirilecek bölümü ise indirilememiştir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla

Güney Çavuşoğlu (Ortak No. 810)
Yönetim Danışmanı ve Eğitim Uzmanı
R.C. – UMC (UK) - HBS (USA)

 

  
1098 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın