• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
Cavit TUNA
eldeft@hotmail.com
ŞEFFAFLIK VE DOĞRULUK ÇOK MU ZOR?
17/02/2015

ŞEFFAFLIK VE DOĞRULUK ÇOK MU ZOR?


Sevgili Ar-Tur'lu dostlar,

Yönetim Kurulunun 61 sayılı (07/02/2015) sirküleri kanımca bir çoğunuzun eline ulaşmıştır. Eğer bu sirküler dağıtılmamış olsaydı belki bu yazıyı yazmayacaktım. Ancak sirkülerde öyle ifadeler var ki; bu bilgilendirme yazısını yazmaya karar verdim. Şu ana kadar yönetimi, ortaklarına karşı şeffaf olmadığı için eleştiriyorduk, bundan sonra doğruyu söylemedikleri için de eleştireceğiz anlaşılan...

Konunun,25.08.2012 tarihli genel kurulda bazı gündem maddelerinin yasa ve usule aykırı olarak görüşülüp karara bağlandığı gerekçesi ile bu maddelerin iptali istemli Burhaniye Asliye Hukuk Mahkemesinde (Ticaret Mahkemesi sıfatı ile) 2013/162 E. sayılı dosya üzerinden açtığımız dava sonucu ile ilgili olduğunu tahmin etmişsinizdir. Öncelikle o günkü genel kurul gündeminin 7-8-12-13 maddelerinin iptalini dava konusu yaptığımızı belirteyim. Bilirkişi bizim istem konusu yaptığımız maddeler dışında da iptalinin gerektiği maddelerin olduğunu tespit etmesine karşın, mahkeme istemle bağlı kalarak kısıtlı inceleme yapmıştır.

Sonucunda Sayın Yargıç, dava konusu yaptığımız gündemin 8-12-13.maddelerini İPTAL ETMİŞTİR.7.maddede Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası ile ilgili bölümde ise; Yönetim kurulunun ibrasını reddetmiş, Denetim kurulunun ibrasını ise İPTAL ETMİŞTİR. Bu durumda dört maddenin iptali istenen bir davada; deyim yerindeyse 3,5 madde iptal edilmiş, 0,5 maddenin iptali istemi ise reddedilmiştir. Yönetim Kurulu,0,5 madde iptal edilmedi diye siz ortaklara 61 sayılı sirküleri göndererek, davayı kazandıkları algısını yaratmayı amaçlamaktadır. Şeffaf olmadıklarını hep söylediğimiz bu Yönetim Kurulunun yazık ki doğruyu da ortaklarından gizlediği ortaya çıkmıştır. Şimdi söz konusu mahkeme kararının hüküm kısmını aşağıya aynen aktarıyorum. Takdir siz ortakların...

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-DAVACININ DAVASININ KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,

2-Davacıların AR-TUR Turizm End. A.Ş'nin 25.08.2012 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 7 maddesindeki yönetim kurulunun ibrasının iptaline ilişkin talebinin Reddine ,

3-Davacıların AR-TUR Turizm End. A.Ş'nin 25.08.2012 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin Denetim Kurulunun ibrasına ilişkin talep ile8, 12 ve 13 maddesinin iptaline ilişkin talebin Kabulü ile mutlak butlan ile malûl olduğunun tespitine,
4-Oluşan zararlardan davalı şirket yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulmalarına ilişkin talebin sübut bulmadığından Reddine,

5-Davacı tarafından yapılan 74,00 TL tebligat masrafı, 50,55 TL müzekkere posta masrafı, 300,00 TL cd çözümü için bilirkişi ücreti, 1.276,00 TL İstanbul bilirkişi heyeti ücreti ve talimat masrafları, ek bilirkişi posta gönderim masrafı 54,00 TL, 38,00 TL katılımcı miktarı tespiti yönüyle talimat mahkemesine bilirkişi gönderim posta masrafı, 13,00 TL talimat mahkemesince bilirkişi ücreti iadesi havale kesintisi ücreti toplamı olan 1.805,55 TL ile peşin harç 21,15 TL toplamı 1.826,70 TL'nin kabul oranına göre hesap edilen 1.278,69 TL 'sinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, red oranında davalı üzerinde bırakılmasına,

6-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 27,70 TL harçtan peşin olarak alınan 21,15 TL 'nin mahsubu ile bakiye 6,55 TL 'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

7-Dava kısmen kabul olduğundan ve davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde geçerli AAÜT uyarınca hesaplanan 1500,00-TL tek vekalet ücretinin davalıdan alınarak 6100 sayılı HMK 330 maddesi gereğince davacı asıllara eşit olarak ödenmesine,

8-Dava kısmen red olduğundan ve davalı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde geçerli AAÜT uyarınca hesaplanan 1500,00-TL vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak 6100 sayılı HMK 330 maddesi gereğince davalı asıla ödenmesine,

9-Karar kesinleştikten sonra bakiye gider ve delil avansı bulunması durumunda talep halinde yatırana iadesine,
Dair, Davacı Mehmet Cavit Tuna, davacı İsmail Atıf Doğrular ve bir kısım davacılar vekili ile davalılar vekillerinin yüzlerine karşı, tarafların kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize veya aynı derecedeki başka bir Mahkemeye verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Yönetimin dava kazanmış edası ile yayınladığı sirküler konu mahkeme kararı aynen yukarıda yazılı olduğu gibidir. Burada bir hususu açıklamak istiyorum. Çünkü sirkülerde 2.sayfada özellikle bu hususa vurgu yapmışlar. Sirkülerde aynen şöyle yazıyor:

"Bu davada Sayın Mahkeme çok daha önemli bir karar vermiştir; OLUŞAN ZARARLARDAN DAVALI ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLU TUTULMALARINA İLİŞKİN TALEBİN SÜBUT BULMADIĞINDAN REDDİNE
SONUÇ OLARAK; DAVACILARIN BİZLER HAKKINDA ASLI ASTARI OLMAYAN GERÇEK DIŞI TÜM İDDİALARI (buraya dikkat lütfen C.T.) SAYIN MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR."

Gördüğünüz gibi bu bölüm hükümde 4.maddede var. Ancak bunun sebebi hükümde olmayacağı için Yönetim Kurulu, siz değerli ortaklarımızı bir kez daha yanıltma yolunu seçmiştir.

Bu konu ile ilgili dosyaya giren ve hükme dayanak oluşturan 21.05.2014 tarihli bilirkişi raporunun 3.sayfasındaki bilirkişi görüşünü aynen aktarıyorum:

"31.05.2011 tarihli Mali Durum Bilançosuna ilişkin itirazların değerlendirilmesi başlığı altında yapılan incelemede,2011 yılı olağan genel kurulunda yönetim kurulunun finansal tablolara yansıyan 30.000 TL tapu rayiç değerini 10 kat arttırarak 3000.000 TL ya çıkarttıkları, VUK pişmanlık hükümlerinden yararlanıldığı ve bunun ortaklara bildirildiği, özel usulsüzlük cezası ile vergi faizinden yönetim kurulunun şirketi zarara uğratması nedeniyle sorumlu tutulmaları gerektiği, ancak 2011 yılı faaliyetlerinden yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmiş olmaları karşısında davacıların işbu zarar nedeni ile yönetici ve denetçilerin sorumluluğunu ve zararın tazminini talep etmelerinin mümkün olmadığı"

Zararlardan sorumlu olmamalarının gerçek sebebi neymiş sevgili Ar-Tur'lular?.. Bizce burada vurgulanması gereken, Yönetim kurulunun Ar-Tur A.Ş.yi zarara sokup sokmadığıdır. Bilirkişi, yukarıda alıntı yaptığım raporunda şirketin zarara uğratıldığını açıkça tespit etmiştir. Ancak genel kurulda ibra edilmeleri nedeni ile sorumlu tutulamayacağını da ayrıca tespit etmiştir. Sorumlu ve duyarlı bir yönetimin, bunun üzerine sorumlu tutulmadık diye sevineceğine; bu zarara biz neden olduk, ibra sonucu hukuken sorumlu olmasak da bu zararı kendi cebimizden biz karşılıyoruz demesi gerekmez miydi?

Evet, sevgili Ar-Tur'lu dostlar, yönetim kurulu gibi, tüm ortaklara ulaşma olanağımızın olmadığını ve bu bilgilerden çoğu ortağımızın haberdar olamayacağını da biliyoruz. Görev yine siz değerli ve duyarlı ortaklarımıza düşüyor. Doğru bilgileri ne kadar çok paylaşırsak, o kadar çok ortağımıza ulaşmış oluruz. Gerçi buna benzer bir mesajı, şirketin resmi sitesine de gönderdim, ama yayınlayacaklarına olasılık vermiyorum. İnşallah yayınlayarak beni yanıltırlar. Bu benim için, pişmanlık veren bir yanılgı değil, mutluluk veren bir yanılgı olur.

Ar-Tur'umuzda buluşmak üzere, saygılar sunuyorum.

Cavit TUNA
3057 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları